ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД: 2018 оны 12 сарын НӨАТ-ын тайланг  2019 оны 1 сарын 10-ны өдрийг хүртэл хүлээн авна. тайлангаа хуулийн хугацаанд нь тушаана уу./хуулийн хугацаа хоцроовол зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээдийг 1500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн торгууль оногдуулна. /1 нэгж=1000 төгрөг/

/Орон сууцны хөнгөлөлт эдлэх өргөдлийн загвар/

БУЛГАН АЙМГИЙН
ТАТВАРЫН  ХЭЛТЭСТ

2016 оны … дүгээр сарын ….өдөр
Албан татварын илүү төлөлт
баталгаажуулах хүсэлт

Тус аймгийн ………….дугаар хороо ……………хороолол ……………. дугаар   гудамж,   байрны   ………………….  тоотод оршин суугч ……………………………….регистрийн дугаартай ………………………………    овогтой …………………………… миний   бие    Монгол Улсын Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн  16 дугаар зүйлийн 16.1.12 –дах  заалтын дагуу анх удаа хувьдаа орон сууцны барилга барих, худалдан авахад зарцуулсан орлогыг  чөлөөлүүлэх  2015 оны ХХОАТ-ын тайлан гаргаж,  холбогдох  журмын дагуу  материал  бүрдүүлэн  өгч  байна.  /Орлогын эх үүсвэр болоод, орон сууц, байшин, гадаад дотоод сургалтанд  төлсөн төлбөрийн талаар тодорхой бичнэ үү/.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Бүрдүүлсэн материалыг  хянаж, албан татварын илүү төлөлтийг баталгаажуулан  аймгийн засаг даргын тамгын газрын санхүүгийн асуудал эрхэлсэн нэгжид хүргүүлэхийг хүсье.
Татвар төлөгч иргэн …………………………………../                                           /

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
САНХҮҮГИЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН НЭГЖИД
2016 оны … дүгээр сарын ….өдөр

Монгол Улсын хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу 2015 оны   татварын  тайлангаар баталгаажсан албан татварын  илүү төлөлт …………………………………………………..төгрөгийн/тоогоор/………………………………………………………………………………………………………………………………………..үсгээр/ буцаан олголтыг  татвар төлөгч миний   эзэмшлийн  данс болох …………………………….банкны …………………………………….. картын дугаар бүхий …………………………………………….. дугаар харилцах  дансанд  шилжүүлнэ үү.
Хүсэлт гаргасан :
…………………………….   овогтой   ………………………………
Харилцах утасны дугаар:

1………………………………..

2……………………………….

/Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх өргөдлийн загвар/

БУЛГАН АЙМГИЙН
ТАТВАРЫН  ХЭЛТЭСТ

2016 оны … дүгээр сарын ….өдөр
Албан татварын илүү төлөлт
баталгаажуулах хүсэлт

Тус аймгийн …………..дугаар хороо ……………хороолол ……………. дугаар   гудамж,   байрны    ………………….  тоотод оршин суугч ……………………………….регистрийн дугаартай ………………………………    овогтой …………………………… миний   бие    Монгол Улсын Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн  24.6, 24.7 дугаар   заалтын дагуу  гадаад, дотоод их дээд сургуулийн сургалтанд төлсөн төлбөрийн хэмжээгээр  албан татварын  хөнгөлөлт эдлэхээр   2015 оны ХХОАТ-ын тайлан гаргаж,  холбогдох  журмын дагуу  материал  бүрдүүлэн  өгч  байна.  /Орлогын эх үүсвэр болоод, орон сууц, байшин, гадаад дотоод сургалтанд  төлсөн төлбөрийн талаар тодорхой бичнэ үү/.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Бүрдүүлсэн материалыг  хянаж, албан татварын илүү төлөлтийг баталгаажуулан  аймгийн засаг даргын тамгын газрын санхүүгийн асуудал эрхэлсэн нэгжид хүргүүлэхийг хүсье.
Татвар төлөгч иргэн …………………………………../                                           /

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
САНХҮҮГИЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН НЭГЖИД
2016 оны … дүгээр сарын ….өдөр

Монгол Улсын хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу 2015 оны   татварын  тайлангаар баталгаажсан албан татварын  илүү төлөлт …………………………………………………..төгрөгийн/тоогоор/………………………………………………………………………………………………………………………………………..үсгээр/ буцаан олголтыг  татвар төлөгч миний   эзэмшлийн  данс болох …………………………….банкны …………………………………….. картын дугаар бүхий …………………………………………….. дугаар харилцах  дансанд  шилжүүлнэ үү.
Хүсэлт гаргасан :
…………………………….   овогтой   ………………………………
Харилцах утасны дугаар:

1………………………………..

2……………………………….
/хөдөлмөрийн чадвараа 50 хувиас дээш алдсан иргэний хөнгөлөлт эдлэх өргөдлийн загвар/
БУЛГАН АЙМГИЙН
ТАТВАРЫН  ХЭЛТЭСТ

2016 оны … дүгээр сарын ….өдөр
Албан татварын илүү төлөлт
баталгаажуулах хүсэлт

Тус аймгийн …………..дугаар хороо ……………хороолол ……………. дугаар   гудамж,   байрны    ………………….  тоотод оршин суугч ……………………………….регистрийн дугаартай ………………………………    овогтой …………………………… миний   бие    Монгол Улсын Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн  16.1.10 дугаар   заалтын дагуу  хөгжлийн бэрхшээлийн улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 50-иас дээш хувиар алдсан хувь хүний орлогын албан татварын  хөнгөлөлт эдлэхээр   2015 оны ХХОАТ-ын тайлан гаргаж,  холбогдох  журмын дагуу  материал  бүрдүүлэн  өгч  байна.  /Орлогын эх үүсвэр болоод, орон сууц, байшин, гадаад дотоод сургалтанд  төлсөн төлбөрийн талаар тодорхой бичнэ үү/.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Бүрдүүлсэн материалыг  хянаж, албан татварын илүү төлөлтийг баталгаажуулан  аймгийн засаг даргын тамгын газрын санхүүгийн асуудал эрхэлсэн нэгжид хүргүүлэхийг хүсье.
Татвар төлөгч иргэн …………………………………../                                           /

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
САНХҮҮГИЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН НЭГЖИД
2016 оны … дүгээр сарын ….өдөр

Монгол Улсын хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу 2015 оны   татварын  тайлангаар баталгаажсан албан татварын  илүү төлөлт …………………………………………………..төгрөгийн/тоогоор/………………………………………………………………………………………………………………………………………..үсгээр/ буцаан олголтыг  татвар төлөгч миний   эзэмшлийн  данс болох …………………………….банкны …………………………………….. картын дугаар бүхий …………………………………………….. дугаар харилцах  дансанд  шилжүүлнэ үү.
Хүсэлт гаргасан :
…………………………….   овогтой   ………………………………
Харилцах утасны дугаар:

1………………………………..

2……………………………….