ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД: Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвараа 2018 оны 06 сарын 01-ны дотор тушаана уу.

Татварын албан: Булган                                                                                       2018.01.01-2018.04.30

д/д Татварын төрөл Төлөвлөгөө /өссөн/ Гүйцэтгэл /өссөн/ Хувь
  Сум, дүүргийн төсөв 499.753.0 499.274.0 99,9
1 Хувь  хүний орлогын албан татвар 29.677.0 22.562.7  
2 Иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлого /суутган-3/ 123.678.8 142.619.2  
3 Хувь хүнээс суутгасан орлогын албан татвар 144.230.2 91.169.8  
4 Галт зэвсгийн албан татвар 9.507.7 12.370.8  
5 Улсын тэмдэгтийн хураамж 59.171.2 53.243.0  
6 Ойн нөөц төлбөр 35.696.6 35.493.6  
7 Агнуурын нөөцийн төлбөр 546.5 6.376.0  
8 Ургамал ашигласны төлбөр 1.428.0 456.0  
9 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 1.310.0 481.0  
10 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласаны төлбөр 3.303.9 1.633.3  
11 Хог хаягдлын хураамж 36.094.4 24.021.9  
12 Татварын торгуулийн орлого   3.907.0  
13 Татварын алдангийн орлого   2.324.3  
14 Татварын бус хүү торгуулийн орлого 45.644.3    
15 Бусад орлого 9.464.4    
16 Нэр заагдаж ангилагдаагүй бусад орлого   102.615.5  
  Улсын төсөв 355.638.0 290.531.5 81.7
1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 67.200.0 73.444.9  
2 Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ 247.900.0 167.193.9  
3 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 31.500.0 41.960.9  
4 Автын агаарын бохирдлын төлбөр 9.038.0 7.931.9  
  Аймаг, нийслэлийн төлөв 5.966.120.0 6.550.284.0 109.8
1 Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого /суутган-1/ 1.320.000.0 1.185.033.0  
2 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 127.538.3 127.538.3  
3 Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар   120.5  
4 Газрын төлбөр 47.000.0 34.648.1  
5 Ус ашигласны төлбөр 4.390.000.0 5.025.777.3  
6 Татварын торгуулийн орлого   125.4  
7 Татварын алдангийн орлого   74.3  
8 Татварын бус хүү торгуулийн орлого 52.000.0 10757.4  
9 Бусад орлого 16.740.0 56.619.1  
10 Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 46.380.0 102.785.0  
11 Улсын тэмдэгтийн хураамж   6.805.9  
  НИЙТ 6.821.511.0 7.340.089.5 107.6

Сэтгэгдэл бичих


 • Цахим тайлан

 • Mobile МТА

 • Зөвөлгөө

 • Холбоо барих

  БУЛГАН АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС
  Хаяг: Булган аймаг, Булган сум. Жаргалант баг
  Вэб сайт: http://www.bulgan.mta.mn
  Email: bulgan@mta.mn
  Утас: 70342040, 70342838, 70342693,
  703452195, 70342195, 70342516