ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД: 2018 оны 12 сарын НӨАТ-ын тайланг  2019 оны 1 сарын 10-ны өдрийг хүртэл хүлээн авна. тайлангаа хуулийн хугацаанд нь тушаана уу./хуулийн хугацаа хоцроовол зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээдийг 1500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн торгууль оногдуулна. /1 нэгж=1000 төгрөг/

2013 оны 10-р сарын 31-ны байдлаар өссөн дүнгээр төвлөрсөн төсвийн орлогод 379673,8 мянган төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс 368211,9 мянган төгрөгийн орлого, орон нутгийн төсвийн орлогод 17665064,2 ìÿнган төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс 14865210,2 мянган төгрөгийн орлогыг тус тус оруулж төлөвлөгөөний биелэлт 84,8 хувьтай байна.

 

ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ

2013.11.01

өссөнөөр

ТАТВАРЫН ТӨРӨЛ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /ӨССӨН/

ГҮЙЦЭТГЭЛ /ӨССӨН/

ХУВЬ

Орон нутгийн төсвийн орлого

17665064.2

14865210.2

84.2
Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй иргэдийн орлого

17027.4

11756

Аж ахуй эрхэлсний орлого

32659

29438.3

Мал бүхий иргэдийн орлого

401.1

Жишгээр ногдуулсан татвар

12311.4

Суугагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татвар

161026.3

182266.6

Бууны албан татвар

5677

5531.1

Улсын тэмдэгтийн хураамж

72472.0

84692.1

Газрын төлбөр

275130.0

209454.0

Ойгоос хэрэглээгий мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр

208986.0

187609.4

Агнуурын нөөц ашигласны хураамж

2988.1

2837.0

Байгалын ургамал ашигласны төлбөр

1626.8

Ус, рашаан ашигласны төлбөр

13266906.9

10469950.5

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

18539.6

Нэр зааснаас бусад төлбөр хураамж

246750.0

1325.3

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж

37805.4

28367.6

Түрээсийн орлого

14638.8

18162.6

Татварын хүүгийн орлого

46898.3

2815.0

Татвар торгуулийн орлого

153150.0

15728.9

Татварын алдангийн орлого

6656.3

Татварын бус хүү торгуулийн орлого

146528.6

Бусад орлого

6939.0

3339.8

Нэр заагдаж ангилагдаагүй бусад орлого

11350.0

238627.0

Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого/суутган-1/

2767600.0

2445963.9

Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татвар

48600.0

61462.0

Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар

58660.0

84253.6

Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн татвар

422.2

Санхүү төрийн өмчийн байгууллагын шилжүүлсэн ашиг /хувьцаа/

12000.0

16555.2

Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар

217800.0

234634.9

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

343953.4

УЛСЫН ТӨСӨВ

17014690.0

14135843.7

83.1
Аж ахуй нэгж байгууллагын орлогын албан татвар

103815.0

107076.1

Дотоодын бараа , үйлчилгээний НӨАТ

235680.0

221263.5

Дотоодын архины онцгой албан татвар

4932.0

1398.6

Дотоодын тамхины онцгой албан татвар

2.0

Дотоодын спиртын онцгой албан татвар

1460.6

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

12500.0

17516.4

Агаарын бохирдлын төлбөр-АТБӨЯХ эзэмшигч

22746.8

18128.2

Татвар торгуулийн орлого

692.6

Татварын алдангын орлого

674.0

НИЙТ ОРЛОГО

18044738.0

15233422.1

84%

БУЛГАН АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС