ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД: 2019 оны  НӨАТ-ын 10 сарын тайланг 11 сарын 10-ны өдөр хүртэл хүлээн авна. Татвар төлөгч та хуулийн хугацаанд тайлангаа тушаана уу. / хуулийн хугацаандаа тайлангаа ирүүлээгүй иргэн хуулийн этгээдэд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээд 1500 нэгж иргэн 150 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хариуцлага хүлээлгэнэ. 1 нэгж = 1000 төгрөг

2013 оны 09-р сарын байдлаар өссөн дүнгээр төвлөрсөн төсвийн орлогод  307336,6 мянган төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс  323658,0 мянган төгрөгийн орлого, орон нутгийн төсвийн орлогод 15871946,4 ìÿнган төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс  13251526,3 мянган төгрөгийн орлогыг тус тус оруулаад байна.

Орлогын  дэлгэрэнгүйг хүснэгтэр авч үзвэл:

2013.10.05

өссөнөөр

ТАТВАРЫН ТӨРӨЛ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /ӨССӨН/

ГҮЙЦЭТГЭЛ /ӨССӨН/

ХУВЬ

Орон нутгийн төсвийн орлого

15871946.4

13275128.8

83.6%
Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй иргэдийн орлого

14754.7

10301.9

Аж ахуй эрхэлсний орлого

28049.1

25160.2

Мал бүхий иргэдийн орлого

389.9

Жишгээр ногдуулсан татвар

10741.3

Суугагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татвар

138091.5

156280.1

Бууны албан татвар

4969.9

4695.1

Улсын тэмдэгтийн хураамж

63765.4

79575.0

Газрын төлбөр

241970.0

148996.7

Ойгоос хэрэглээíий мод, түлээ бэлтгэж ашигласны  төлбөр

163592.0

134097.9

Агнуурын нөөц ашигласны хураамж

2151.0

2100.3

Байгалын ургамал ашигласны төлбөр

1476.6

Ус, рашаан ашигласны төлбөр

11937934.2

9357295.9

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

13659.2

Нэр зааснаас бусад төлбөр хураамж

246750.0

610.0

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж

33606.9

23823.4

Түрээсийн орлого

13258.2

21380.2

Татварын хүүгийн орлого

40517.5

2565.1

Татвар торгуулийн орлого

149600.0

13359.9

Татварын алдангийн орлого

4529.6

Татварын бус хүү торгуулийн орлого

132605.4

Бусад орлого

5791.0

595.0

Нэр заагдаж ангилагдаагүй бусад орлого

10065.0

236722.9

Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого/суутган-1/

2487100.0

2188158.9

Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татвар

48600.0

48698.3

Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар

50080.0

77231.0

Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн татвар

342.6

Санхүү  төрийн өмчийн байгууллагын шилжүүлсэн ашиг /хувьцаа/

12000.0

16555.2

Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн  татвар

179300.0

219495.3

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

343686.0

УЛСЫН ТӨСӨВ

307336.6

323658.0

105%
Аж ахуй нэгж байгууллагын орлогын албан татвар

85185.0

91129.5

Дотоодын бараа , үйлчилгээний НӨАТ

185680.0

194399.2

Дотоодын архины онцгой албан татвар

4422.0

1398.6

Дотоодын тамхины онцгой албан татвар

2.0

Дотоодын спиртын онцгой албан татвар

1460.6

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

10500.0

16216.9

Агаарын бохирдлын төлбөр-АТБӨЯХ эзэмшигч

21549.6

17684.6

Татвар торгуулийн орлого

692.6

Татварын алдангын  орлого

674.0

НИЙТ ОРЛОГО

16179283.0

13598786.9

84%