ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД: 2018 оны 12 сарын НӨАТ-ын тайланг  2019 оны 1 сарын 10-ны өдрийг хүртэл хүлээн авна. тайлангаа хуулийн хугацаанд нь тушаана уу./хуулийн хугацаа хоцроовол зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээдийг 1500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн торгууль оногдуулна. /1 нэгж=1000 төгрөг/

2014 оны 08-р сарын 31 -ны байдлаар өссөн дүнгээр төвлөрсөн төсвийн орлогод 823418.7 мянган төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс 4605.1.7 мянган төгрөгийн орлого төвлөрүүлж  биелэлт 55.9 хувьтай, орон нутгийн төсвийн орлогод 11916734.1 ìÿнган төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс 11026351.7 мянган төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж 92.5 хувьтай  байна. Нийт 12740152.8 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 11486853.3 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж төлөвлөгөө 90.2 хувиар биелсэн байна.

ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ

2014.09.01

өссөнөөр

ТАТВАРЫН ТӨРӨЛ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /ӨССӨН/

ГҮЙЦЭТГЭЛ /ӨССӨН/

ХУВЬ

Орон нутгийн төсвийн орлого

11916734.1

11027104.2

92.3
Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй иргэдийн орлого

8182.2

9464.1

 
Аж ахуй эрхэлсний орлого

22675.6

167097.6

 
Мал бүхий иргэдийн орлого

78.9

 
Жишгээр ногдуулсан татвар

9248.4

9893.0

 
Суугагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татвар

143038.8

150012.0

 
Бууны албан татвар

4494.8

3825.2

 
Улсын тэмдэгтийн хураамж

103233.3

101429.6

 
Газрын төлбөр

57.7

 
Ойгоос хэрэглээгий мод, түлээ бэлтгэж ашигласны  төлбөр

150492.9

95161.1

 
Агнуурын нөөц ашигласны хураамж

1470.0

1415.0

 
Àøèãò ìàëòìàëààñ áóñàä áàéãàëèéí áàÿëàã àøèãäëàõ ýðõèéí çºâøººðºë

685.0

 
Байгалын ургамал ашигласны төлбөр

403.8

 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр

0

0

 
Усны нөөц ашигласны төлбөр

8470690.0

7474992.6

 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

11495.0

94651.0

 
Нэр зааснаас бусад төлбөр хураамж

31600

3666.5

 
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж

36945.2

30423.3

 
Түрээсийн орлого

13760

6169.2

 
Татварын хүүгийн орлого

173126.2

3746.5

 
Татвар торгуулийн орлого

7262.4

 
Татварын алдангийн орлого

3232.8

 
Татварын бус хүү торгуулийн орлого

33106.2

 
Бусад орлого

26166.8

71541.1

 
Нэр заагдаж ангилагдаагүй бусад орлого

11764.0

68920.5

 
Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого/суутган-1/

2278500

2155605.4

 
Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татвар

 
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар

69600.0

242970.8

 
Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн татвар

443.8

 
Газрын төлбөр

128265.9

136215.9

 
Санхүү  төрийн өмчийн байгууллагын шилжүүлсэн ашиг /хувьцаа/

12500.0

9116.0

 
Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн  татвар

208800.0

146220.2

 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

 
УЛСЫН ТӨСӨВ

823418.7

460538.4

55.9
Аж ахуй нэгж байгууллагын орлогын албан татвар

60998.6

130340.8

 
Дотоодын бараа , үйлчилгээний НӨАТ

230679.1

311749.8

 
Дотоодын спиртын онцгой албан татвар

1577.3

 
Àøèãò ìàëòìàëûí íººö àøèãëàñíû òºëáºð

509866.0

6251.0

 
Агаарын бохирдлын төлбөр-АТБӨЯХ эзэмшигч

21875.0

10619.5

 
 

 
НИЙТ ОРЛОГО

12740152.8

11487642.6

90.2