ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД: 2018 оны 11 сарын НӨАТ-ын тайланг  12 сарын 10-ны өдрийг хүртэл хүлээн авна. тайлангаа хуулийн хугацаанд нь тушаана уу./хуулийн хугацаа хоцроовол зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээдийг 1500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн торгууль оногдуулна. /1 нэгж=1000 төгрөг/

Төсвийн орлогын мэдээлэл

 2015 оны 09-р сарын 30 -ны байдлаар өссөн дүнгээр төвлөрсөн төсвийн орлогод 761714,0 мянган төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс 722813,2 мянган төгрөгийн орлого төвлөрүүлж  биелэлт 94,9 хувьтай, орон нутгийн төсвийн орлогод 12902704,8  мянган төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс 11822448,6  мянган төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж 91.6 хувьтай  байна. Нийт 13664418,8 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 12545261,7 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж төлөвлөгөө 91,8 хувиар биелсэн байна.

 

ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ

2015.09.30

өссөнөөр

ТАТВАРЫН ТӨРӨЛ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /ӨССӨН/

ГҮЙЦЭТГЭЛ /ӨССӨН/

ХУВЬ

Орон нутгийн төсвийн орлого

12902704,8

11822448,6

91,6

Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй иргэдийн орлого

11802.1

11708.5

Аж ахуй эрхэлсний орлого

142398.4

138486.2

Жишгээр ногдуулсан татвар

9763.6

10974.4

Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсаны албан татвар

2000,0

Суугагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татвар

160296,4

157186,3

Бууны албан татвар

5433,0

4764,2

Улсын тэмдэгтийн хураамж

104268,3

82946,3

Ойгоос хэрэглээгий мод, түлээ бэлтгэж ашигласны  төлбөр

194079,3

11272,2

Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрөл

3132,0

3418,9

Байгалын ургамал ашигласны төлбөр

2069,5

Ус, рашаан ашигласны төлбөр

16954,2

28174,5

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

18392,0

57353,6

Усны нөөц ашигласны төлбөр 8385300,0

7648928,6

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 63641,5

45780,9

Түрээсийн орлого 2880,0
Татварын хүү торгуулийн орлого

289,6

Татвар торгуулийн орлого

10803,5

Татварын алдангийн орлого

4517,6

Татварын бус хүү торгуулийн орлого

211703,0

197753,7
Бусад орлого

10844,0

59697,4

Нэр заагдаж ангилагдаагүй бусад орлого

79160,0

18726,0

Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого/суутган-1/

2750000,0

2648077,9

Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсаны албан татвар

36000,0

Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар

283200,0

239980,7

Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн татвар

473,2

Улсын тэмдэгтийн хураамж

4750,0

Газрын төлбөр

178307,0

118072,1

Санхүү  төрийн өмчийн байгууллагын шилжүүлсэн ашиг /хувьцаа/

17650,0

Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн  татвар

215500,0

217242,6

УЛСЫН ТӨСӨВ

761714,0

722813,2

94,9

Аж ахуй нэгж байгууллагын орлогын албан татвар

83045,0

120038,3

Дотоодын бараа , үйлчилгээний НӨАТ

283100,0

237686,1

Ашигт малтмалын нөөц ашигласаны төлбөр

376700,0

345173,7

Агаарын бохирдлын төлбөр-АТБӨЯХ эзэмшигч

18869,0

19915,1

НИЙТ ОРЛОГО 13664418,8

12545261,7

91,8