ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД: 2019 оны  НӨАТ-ын 10 сарын тайланг 11 сарын 10-ны өдөр хүртэл хүлээн авна. Татвар төлөгч та хуулийн хугацаанд тайлангаа тушаана уу. / хуулийн хугацаандаа тайлангаа ирүүлээгүй иргэн хуулийн этгээдэд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээд 1500 нэгж иргэн 150 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хариуцлага хүлээлгэнэ. 1 нэгж = 1000 төгрөг

 • 2015 оны 10 дугаар сарын 31-ний байдлаар улсын төсвийн орлогод өссөн дүнгээр 899,789.0 мянган төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс 985,922.5 мянган төгрөгийн орлого төвлөрүүлж  биелэлт 109.6 хувьтай, орон нутгийн төсвийн орлогод 14,425,706.8 мянган төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэйгөөс 12,596,451.5 мянган төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж 87.3 хувьтай байна. Нийт улс болон орон нутгийн төсөвт 15,325,495.8 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 13,582,374.0 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж төлөвлөгөө 88.6 хувийн биелэлттэй байна.
 •  

  ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ

  2015.10.31

  өссөнөөр

  ТАТВАРЫН ТӨРӨЛ

  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /ӨССӨН/

  ГҮЙЦЭТГЭЛ /ӨССӨН/

  ХУВЬ

  Орон нутгийн төсвийн орлого 14425706.8

  12596451.5

  87.3

  Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй иргэдийн орлого

  13427.6

  13318.0

  Аж ахуй эрхэлсний орлого

  170740.5

  144857.1

  Жишгээр ногдуулсан татвар

  11303.4

  12760.6

  Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсаны албан татвар

  2000.0

  Суугагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татвар

  200834.7

  189718.0

  Бууны албан татвар

  6104.5

  5902.2

  Улсын тэмдэгтийн хураамж

  119703.1

  93729.7

  Ойгоос хэрэглээгий мод, түлээ бэлтгэж ашигласны  төлбөр

  259716.0

  170692.6

  Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрөл

  4287.0

  4770.9

  Байгалын ургамал ашигласны төлбөр

  2664.3

  Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр

  21000.3

  30954.0

  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

  23790.0

  63004.0

  Усны нөөц ашигласны төлбөр 9317000.0

  7769212.4

  Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 71301.7

  52160.1

  Түрээсийн орлого 3200.0
  Татварын хүү торгуулийн орлого

  1240.9

  Татвар торгуулийн орлого

  11870.3

  Татварын алдангийн орлого

  4552.8

  Татварын бус хүү торгуулийн орлого

  233711.0

  250970.0
  Бусад орлого

  12380.0

  76193.0

  Нэр заагдаж ангилагдаагүй бусад орлого

  100350.0

  25286.4

  Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого/суутган-1/

  3050000.0

  2994421.4

  Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсаны албан татвар

  36000.0

  Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар

  298200.0

  245933.3

  Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн татвар

  488.0

  Улсын тэмдэгтийн хураамж

  4750.0

  Газрын төлбөр

  199007.0

  206582.7

  Санхүү  төрийн өмчийн байгууллагын шилжүүлсэн ашиг /хувьцаа/

  17650.0

  Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн  татвар

  254000.0

  220418.8

  УЛСЫН ТӨСӨВ

  899789.0

  985922.5

  109.6

  Аж ахуй нэгж байгууллагын орлогын албан татвар

  103760.0

  135719.7

  Дотоодын бараа , үйлчилгээний НӨАТ

  318100.0

  275065.1

  Ашигт малтмалын нөөц ашигласаны төлбөр

  458700.0

  554983.5

  Агаарын бохирдлын төлбөр-АТБӨЯХ эзэмшигч

  19229.0

  20154.2

  НИЙТ ОРЛОГО 15325495.8

  13582374.0

  88.6