ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД: 2019 оны  НӨАТ-ын 10 сарын тайланг 11 сарын 10-ны өдөр хүртэл хүлээн авна. Татвар төлөгч та хуулийн хугацаанд тайлангаа тушаана уу. / хуулийн хугацаандаа тайлангаа ирүүлээгүй иргэн хуулийн этгээдэд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хуулийн этгээд 1500 нэгж иргэн 150 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хариуцлага хүлээлгэнэ. 1 нэгж = 1000 төгрөг

ТӨРИЙН САНГИЙН ХААЛТЫН ДАНСНЫ ЖАГСААЛТ 

1. УЛСЫН ТӨСӨВ

д/д Татварын төрлийн нэр Хаалт хийх төрийн сангийн нэр  Дансны нэр  Хаалт хийх дансны дугаар 
1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар /ААНОАТ/ Төв төрийн сан ГТЕГ. ААНОАТ 100900000203
2 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар/ НӨАТ/ Төв төрийн сан ГТЕГ. НӨАТ 100900000303
3 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр /АМНАТ/ Төв төрийн сан ГТЕГ. АМНАТ 100900000105
5 Авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн агаарын бохирдлын төлбөр /Автын АБТ/ Төв төрийн сан ГТЕГ. Автын АБТ 100900000414

2. НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ 

1 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар /АТӨЯХАТ/ Нийслэлийн Төрийн сан НТГ. АТӨЯХАТ 100200000932

3. АЙМГИЙН ТӨСӨВ 

д/д Татварын нэр Хаалт хийх төрийн сангийн нэр  Дансны нэр  Хаалт хийх дансны дугаар 
1 Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос суутгасан албан татвар /Суутган-1/ Булган аймгийн төрийн сан Бу. Суутган-1 100040000901
2 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар /ҮХЭХАТ/ Булган аймгийн төрийн сан Бу. ҮХЭХАТ 100040000921
3 Газрын үл хөдлөх албан татвар               /Газрын ҮХЭХАТ/ Булган аймгийн төрийн сан Бу. Газрын ҮХЭХАТ 100040000923
4 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар /АТӨЯХАТ/ Булган аймгийн төрийн сан Бу. АТӨЯХАТ 100040000931
5 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр  /Ус ашигласны төлбөр/ Булган аймгийн төрийн сан Бу. Ус ашигласны төлбөр 100040000944
6 Газрын төлбөр Булган аймгийн төрийн сан Бу. Газрын төлбөр 100040000943
7 “Улсын тэмдэгтийн хураамж”-ын тухай  хуулийн 23.4.9-д зааснаас бусад улсын тэмдэгтийн хураамж; /УТХ/ Булган аймгийн төрийн сан Бу. УТХ 100040000941
8  Татварын хүү, торгуулийн орлого Булган аймгийн төрийн сан Бу. Хүү торгуулийн орлого 100040000956
9 Татварын бус орлого Булган аймгийн төрийн сан Бу. Татварын бус орлого 100040000914

4. БУЛГАН СУМЫН ТӨСӨВ 

д/д Татварын нэр Хаалт хийх төрийн сангийн нэр  Дансны нэр  Хаалт хийх дансны дугаар 
1 Хувь хүний орлогын албан татвар /Хувь хүний ОАТ/ Булган сумын төрийн сан Бу. Хувь хүний ОАТ 100041400911
2 Хувь хүнээс  суутгасан орлогын албан татвар /Хувь хүнээс суутгасан ОАТ/ Булган сумын төрийн сан Бу. Хувь хүнээс суутгасан ОАТ 100041400912
3 Иргэний үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татвар /Иргэний ҮХХБАТ/ Булган сумын төрийн сан Бу. Иргэний ҮХХБорАТ 100041400962
4 Галт зэвсгийн албан татвар Булган сумын төрийн сан Бу. Галт зэвсгийн албан татвар 100041400922
5 “Улсын тэмдэгтийн хураамж”-ын тухай  хуулийн 23.4.9-д зааснаас бусад улсын тэмдэгтийн хураамж;/ УТХ/ Булган сумын төрийн сан Бу. УТХ 100041400941
6 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр, хураамж  /Ойн нөөцийн төлбөр/ Булган сумын төрийн сан Бу. Ойн нөөцийн төлбөр 100041400945
7 Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамж /Агнуурын нөөцийн төлбөр/ Булган сумын төрийн сан Бу. Агнуурын нөөцийн төлбөр 100041400946
8 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр; /Түгээмэл тархацтай АМНАТ/ Булган сумын төрийн сан Бу. Түгээмэл тархацтай АМНАТ 100041400948
9 Байгалийн ургамал ашигласны төлбөр, хураамж /Ургамал ашигласны төлбөр/ Булган сумын төрийн сан Бу. Ургамал ашигласны төлбөр 100041400942
10 Ус, рашаан ашигласны төлбөр; Булган сумын төрийн сан Бу. Ус, рашааны төлбөр 100041400944
11 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж /Хог хаягдлын хураамж/ Булган сумын төрийн сан Бу. Хог хаягдлын хураамж 100041400947
12 Татварын хүү, торгуулийн орлого Булган сумын төрийн сан Бу. Хүү торгуулийн орлого 100041400952
13 Татварын бус орлого Булган сумын төрийн сан Бу. Татварын бус орлого 100041400914
14 Хадгаламжийн хүүгийн орлого Булган сумын төрийн сан Бу.Бу Хадгаламжийн хїї орлого 100041400975

Татварын нэр төрөл

Сумдын нэрс ИОТ Суутган Иргэн ҮХХБор Галт зэвсэг УТХ Гоожин
Баян-Агт 100040100911 100040100912 100040100962 100040100922 100040100941 100040100945
Бугат 100040200911 100040200912 100040200962 100040200922 100040200941 100040200945
Бүрэгхангай 100040300911 100040300912 100040300962 100040300922 100040300941 100040300945
Гурванбулаг 100040400911 100040400912 100040400962 100040400922 100040400941 100040400945
Дашинчилэн 100040500911 100040500912 100040500962 100040500922 100040500941 100040500945
Могод 100040600911 100040600912 100040600962 100040600922 100040600941 100040600945
Орхон 100040700911 100040700912 100040700962 100040700922 100040700941 100040700945
Сайхан 100040800911 100040800912 100040800962 100040800922 100040800941 100040800945
Сэлэнгэ 100040900911 100040900912 100040900962 100040900922 100040900941 100040900945
Тэшиг 100041000911 100041000912 100041000962 100041000922 100041000941 100041000945
Хангал 100041100911 100041100912 100041100962 100041100922 100041100941 100041100945
Хишигөндөр 100041200911 100041200912 100041200962 100041200922 100041200941 100041200945
Хутагөндөр 100041300911 100041300912 100041300962 100041300922 100041300941 100041300945
Булган 100041400911 100041400912 100041400962 100041400922 100041400941 100041400945
Баяннуур 100041500911 100041500912 100041500962 100041500922 100041500941 100041500945
Рашаант 100041600911 100041600912 100041600962 100041600922 100041600941 100041600945
Хялганат 100041700911 100041700912 100041700962 100041700922 100041700941 100041700945
Сумдын нэрс ТТАМ Ургамал ашигласан Ус, рашаан Хог хаягдал Хүү торгууль Тат.бус хүү торгууль
Баян-Агт 100040100948 100040100942 100040100944 100040100947 100040100952 100040100914
Бугат 100040200948 100040200942 100040200944 100040200947 100040200952 100040200914
Бүрэгхангай 100040300948 100040300942 100040300944 100040300947 100040300952 100040300914
Гурванбулаг 100040400948 100040400942 100040400944 100040400947 100040400952 100040400914
Дашинчилэн 100040500948 100040500942 100040500944 100040500947 100040500952 100040500914
Могод 100040600948 100040600942 100040600944 100040600947 100040600952 100040600914
Орхон 100040700948 100040700942 100040700944 10040700947 100040700952 100040700914
Сайхан 100040800948 100040800942 100040800944 100040800947 100040800952 100040800914
Сэлэнгэ 100040900948 100040900942 100040900944 100040900947 100040900952 100040900914
Тэшиг 100041000948 100041000942 100041000944 100041000947 100041000952 100041000914
Хангал 100041100948 100041100942 100041100944 100041100947 100041100952 100041100914
Хишигөндөр 100041200948 100041200942 100041200944 100041200947 100041200952 100041200914
Хутагөндөр 100041300948 100041300942 100041300944 100041300947 100041300952 100041300914
Булган 100041400948 100041400942 100041400944 100041400947 100041400952 100041400914
Баяннуур 100041500948 100041500942 100041500944 10041500947 100041500952 100041500914
Рашаант 100041600948 100041600942 100041600944 100041600947 100041600952 100041600914
Хялганат 100041700948 100041700942 100041700944 100041700947 100041700952 100041700914
Д/д Банк Дансны эзэмшигчийн нэр Банкин дахь татварын орлогын
Дансны нэр  Дансны дугаар
1 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. ААНОАТ 120000424759
2 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. Автын АБТ 120000424776
3 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. АТӨЯХАТ 120000424792
4 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. Газрын төлбөр 120000424832
5 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. Газрын ҮХЭХАТ 120000424829
6 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. НӨАТ 120000424768
7 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. Суутган-1 120000424784
8 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бу. ҮХЭХАТ 120000424810
9 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Баянагт сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120100086831
10 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Баяннуур сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120200051460
11 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бугат сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120300076705
12 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Булган сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120000430686
13 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Бүрэгхангай сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120500075227
14 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Гурванбулаг сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120600138481
15 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Дашинчилэн сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120700119499
16 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Могод сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120800081819
17 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Орхон сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 120900081395
18 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Рашаант сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121000111661
19 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Сайхан сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121100127389
20 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Сэлэнгэ сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121200117265
21 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Тэшиг сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121300115246
22 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Хангал сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121400054820
23 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Хишиг-Өндөр сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121500141090
24 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Хутаг-Өндөр сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121600163614
25 Төрийн банк Булган аймгийн ТХ Хялганат сум Бу. Хог хаягдлын хураамж 121700095866

 

 • Цахим тайлан

 • Mobile МТА

 • Зөвөлгөө

 • Холбоо барих

  БУЛГАН АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС
  Хаяг: Булган аймаг, Булган сум. Жаргалант баг
  Вэб сайт: http://www.bulgan.mta.mn
  Email: bulgan@mta.mn
  Утас: 70342040, 70342838, 70342693,
  703452195, 70342195, 70342516